web analytics
Top Executives
03 Feb 2022
Job Opportunity: Head of IT (EVP)
Position
Head of IT (EVP)
Our Client
One of The Leading Bank
Location
Bangkok, Thailand
Report to
President

Job Scope:

 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างช่องทางดิจิทัลและ e-trading เพื่อการเข้าถึงลูกค้า
 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ Automation ในการทำงานขององค์กร การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ Front-end และ Back-end Application เพื่อตอบสนองนวัตกรรมใหม่ๆ
 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสนับสนุนฝั่งธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน ในระบบ และการจัดการข้อมูลภายในองค์กร และรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอก
 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสนับสนุน Infrastructures ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายใน ทั้งเชื่อมต่อระบบ (System Integration) ทั้งภายในองค์กรและไปยังหน่วยงานพันธมิตร และงาน Administrative ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทางดิจิทัลให้เท่าทันโลกและป้องกันความเสี่ยง
 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆ ขององค์กรอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจในความต้องการและช่องว่าง และนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายงาน
 •     กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการศึกษาวิทยาการและวิธีการใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสนอแนะการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับธนาคาร

Qualifications:

 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารฝ่ายงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ Digital และ Innovation สำหรับธุรกิจการเงินและการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ Data Analytics และระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ Infrastructure ของธุรกิจการเงินและการธนาคาร
 • มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในธุรกิจการเงินและการธนาคาร